ඔබ සිටින්නේ : පුවත් සහ විශේෂ අවස්ථා ඉදිරි බාහිර උපාධි සඳහා නව ලියාපදිංචිය

University Grants Commission - Sri Lanka

News & Events

Special Notices

There are no translations available.

Grants & Scholarships
Events

විශේෂාංගය

 

Hiran Tillekeratne Research Fund 2013

There are no translations available.Hiran Tillekeratne Research Fund 2013  The award ceremony of the Hiran Tillekeratne Research Fund for the Outstanding Postgraduate Research carried out during the period 01 June 2010 to 31 May 2012 in Agriculture, Engineering, Medicine and Natural Sciences disciplines was held on 23 May 2013 in the Board Room of the University Grants Commission. The Award consist of a certificate and cash prize worth of Rs. 200,000/-per discipline. It's a great pleasure for us to congratulate following award winners of the Hiran Tillekeratne Research Fund 2013. Agriculture - Dr. Devika M. De Costa & Mr. UM Aruna Kumara Department of Agricultural Biology Faculty of Agriculture, University of Peradeniya Engineering - Mr. SMKB Samarakoon Department of Computer Engineering Faculty of Engineering, University of Peradeniya Medicine - Ms. NDAD Wijegunawardana Molecular Medicine Unit, Faculty of Medicine, University of Kelaniya Natural Science - Dr. AP Wickramasinghe Faculty of Engineering University of Peradeniya The event was presided by Prof. (Ms.) Kshanika Hirimburegama, Chairperson of the UGC and accompanied by the Prof. Ranjith Senaratne, Vice Chairman of the UGC, Mr. Tissa Nandasena, Secretary of the UGC, Dr. Priyantha Premakumara, Additional Secretary, Academic Affairs & University Admissions, Mr. RAU Ranaweera, Accountant of the UGC, Mr. Eardley Tillekeratne, donor of the Hiran Tillekeratne Research Fund and other UGC officials.  

සුවිශේෂ සබැඳුම්


විශ්වවිද්‍යාල
තොරතුරු

සංස්කාරක ලොගිනය