Please enter a valid email address & use the same for future correspondence
ඉදිරි සන්නිවේදන කටුතු සඳහා නිවැරදි විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් යොදන්න

தயவு செய்து ஏற்கத்தக்க மின்னஞ்சல் முகவரியைக் குறிப்பிட்டு, அதையே எதிர்கால தொடர்புக்காகவும் பயன்படுத்தவும்


Student's Declaration
ශිෂ්‍යයාගේ ප්‍රකාශනය
மாணவருடைய பிரகடனம்

I agree to make the due registration fee to the University Grants Commission and register for the selected Bachelor's Degree Programme in the assigned university based on the results of the G.C.E. (A/L) Examination 2015. I understand that I am not eligible for university admission based on the results of a subsequent G.C.E. (A/L) Examination as per the Section 1.7(2) of the University Admissions Handbook valid for the Academic Year 2015/2016.

මම නියමිත ලියාපදිංචි වීමේ ගාස්තුව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට ගෙවා 2015 වර්ෂයේ අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාග ප්‍රතිඵල මත මා තේරුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ අදාළ ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට එකඟ වෙමි. ඒ අනුව, 2015/2016 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොතේ 1.7(2) වන ජේදය යටතේ මා නැවතත් ඉදිරි වර්ෂයක අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාග ප්‍රතිඵල මත විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් නොලබන බව දනිමි.

நான் உரிய பதிவிற்கான கட்டணத்தை பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவிற்கு செலுத்துவதற்கு உடன்படுவதுடன், 2015 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த. (உ/த) பரீட்சையின் அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட இளமானி பட்ட பயில்நெறிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பல்லைக்கழகத்தில் பதிவு செய்கிறேன். 2015 / 2016 ம் கல்வியாண்டுக்கானபல்கலைக்கழக அனுமதிக் கைநூலின் பிரிவு 1.7(2) இன் கீழ் பிறிதொரு க.பொ.த. (உ/த) பரீட்சை பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் பல்கலைக்கழக அனுமதிக்குத் தகுதியற்றவர் என்பதை நான் அறிவேன்

LKR

Note/ සටහන/ குறிப்பு


 • Please note that you are requested to send the printed Online Payment Receipt along with evidence of required payment (copy of the paying in voucher, if paid to bank) by registered post to reach UGC for official purposes, after completing the registration.
 •  
 • කාර්යාලයීය ප්‍රයෝජනය පිණිස, ඔබ අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි වීමෙන් අනතුරුව, එසේ ලියාපදිංචි වීමෙන් ලද මුද්‍රිත පිටපත මුදල් ගෙවූ බවට ලිඛිත සාක්ෂි ද සමග (බැංකුවට මුදල් ගෙවූයේ නම්, එම ගෙවීම් වවුචරයේ පිටපත) ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට එවිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
 •  
 • உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, அவசியப்பட்ட கொடுப்பனவின் சான்றுடன் சேர்த்து அச்சிடப்பட்ட ‘ஒன்லைன்’ பதிவுப் படிவத்தை பதிவுத் தபாலில் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவை அடையும் விதத்தில் அனுப்புமாறு நீங்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் என்பதை தயவு செய்து குறித்துக் கொள்ளவும்.


 • Vacancies may arise due to non – registration of selected students for the Academic Year 2015/2016. In terms of Section 2.5.1 of the Admissions Handbook, in filling of such vacancies, there will be a probability for you to be selected for the courses of study and universities for which you have marked higher preferences in your application.

  Please see the Section 2.5.2 (Promotion declaration section) of the Admissions Handbook for Academic Year 2015/2016.

  If you do not wish to consider your application for any of the courses and universities of higher preferences in future, Please inform in writing in terms of Section 2.5.2 of the Admissions Handbook to the UGC within one week from the last date of your registration.
 •  
 • 2015/2016 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා තේරී පත් වු සිසුන් ලියාපදිංචි නොවීම හේතුවෙන් පුරප්පාඩු ඇති විය හැක. ප්‍රවේශ අත්පොතේ 2.5.1 ඡේදයට අනුව, එවැනි පුරප්පාඩු පිරවීමේදී, ඔබ විසින් අයදුම්පතෙහි ඉහළ මනාපයක් දක්වා ඇති පාඨමාලා සහ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඔබව තේරී පත්වීමට ඉඩ ඇත.

  2015/2016 සඳහා වන ප්‍රවේශ අත්පොතේ 2.5.2 (පුරප්පාඩු පිරවීමෙන් වැලකීමට අදාළ) ඡේදය බලන්න.

  ඒ අනුව, ඔබගේ අයදුම්පතෙහි ඉහළ මනාපයන් දැක්වූ පාඨමාලා සහ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඔබව සළකා බැලීමට ඉදිරියේදී අවශ්‍ය නොවන්නේනම් ඒ බව ප්‍රවේශ අත්පොතේ 2.5.2 ඡේදයට අනුව ලියාපදිංචි වීමට ඔබට ලබාදුන් අවසන් දින සිට සතියක් ඇතුලත ලිඛිතව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දිය යුතුයි.
 •  
 • கல்வி ஆண்டு 2015/2016 ல் தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் பதிவு செய்யாமையால் வெற்றிடங்கள் நிலவலாம். பல்கலைக்கழக அனுமதி கைநூல் பிரிவு 2.5.1 ற்கு அமைவாக அவ் வெற்றிடங்களை நிரப்புகையில், உமது விண்ணப்பத்தில் நீர் குறிப்பிட்டுள்ள உயர் தெரிவிலுள்ள கற்கைநெறி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு நீர் தெரிவு செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. இதற்கமைய நீர் தற்போது தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள கற்கைநெறி,பல்கலைக்கழகத்தில் தொடர்ந்தும் உமது கல்வியை தொடர சம்மதம் தெரிவிற்கும் வரை நீர் உமது உயர் தெரிவிற்கு உயர்த்தப்படக் கூடும்.

  கல்வி ஆண்டு 2015/2016 ற்கான அனுமதி கைநூலின் பிரிவு 2.5.2 இனை (உயர் தெரிவிற்கு உயர்த்தப்படல் பிரகடணம்) பார்க்குக.

  எதிர்காலத்தில் உமது விண்ணப்பத்தினை உமது உயர் தெரிவிலுள்ள எந்தவொரு கற்கைநெறி,பல்கலைக்கழகத்திற்கும் கருத வேண்டாம் எனில், பிரிவு 2.5.2 ற்கு அமைவாக, பல்கலைக்கழகத்திற்கு பதிவு செய்வதற்கு தரப்பட்ட இறுதித் தினத்திலிருந்து ஒரு வார காலத்தினுள் ப.மா.ஆ. ற்கு எழுத்து முலம் அறியத்தருக.