ඔබ සිටින්නේ : News and Events Hiran Tillekeratne Research Fund 2013

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Hiran Tillekeratne Research Fund 2013

Hiran Tillekeratne Research Fund 2013


 The award ceremony of the Hiran Tillekeratne Research Fund for the Outstanding Postgraduate Research carried out during the period 01 June 2010 to 31 May 2012 in Agriculture, Engineering, Medicine and Natural Sciences disciplines was held on 23 May 2013 in the Board Room of the University Grants Commission. The Award consist of a certificate and cash prize worth of Rs. 200,000/-per discipline. It's a great pleasure for us to congratulate following award winners of the Hiran Tillekeratne Research Fund 2013.

Agriculture

-

Dr. Devika M. De Costa & Mr. UM Aruna Kumara Department of Agricultural Biology Faculty of Agriculture, University of Peradeniya

Engineering

-

Mr. SMKB Samarakoon Department of Computer Engineering Faculty of Engineering, University of Peradeniya

Medicine

-

Ms. NDAD Wijegunawardana Molecular Medicine Unit, Faculty of Medicine, University of Kelaniya

Natural Science

-

Dr. AP Wickramasinghe Faculty of Engineering University of Peradeniya

The event was presided by Prof. (Ms.) Kshanika Hirimburegama, Chairperson of the UGC and accompanied by the Prof. Ranjith Senaratne, Vice Chairman of the UGC, Mr. Tissa Nandasena, Secretary of the UGC, Dr. Priyantha Premakumara, Additional Secretary, Academic Affairs & University Admissions, Mr. RAU Ranaweera, Accountant of the UGC, Mr. Eardley Tillekeratne, donor of the Hiran Tillekeratne Research Fund and other UGC officials.

 

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්