ඔබ සිටින්නේ : News and Events Harmony Centers in Universities

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Harmony Centers in Universities

UGC as the apex body of the university education spearheads reconciliation efforts of the university communities to strengthen the Sri Lankan spirit and contribute to the nation's stability.  As an initiative, an Advisory Committee and a Steering Committee are to be established on “University Harmony”.  The Advisory Committee is to provide the strategic directions by developing policies and guidelines, advice the management in universities/HEIs and to provide assistance to ensure resources for creation of University Harmony Centers. 

The Advisory Committee will be Chaired by Prof. Kshanika Hirimburegama, Chairperson of the UGC.  The other members of the Committee are Prof. Ranjith Senarathne (Vice Chairman of the UGC), Chairman of the Committee of the Vice Chancellors and Directors, Vice Chancellors of University of Jaffna, Eastern University and South Eastern University of Sri Lanka, Prof. C. G. Weeramanthry, Prof. Rohan Gunaratna, Attorney General (or a nominee), Inspector General of Police and Commander of the Sri Lanka Army. The Steering Committee on Harmony will carry out the Harmony Centre initiatives based on the Advisory Committee guidelines. The Steering Committee is consisted of Prof. Ranjith Senarathne (Chairman of the Committee), Vice Chancellors, Student Counselors of Universities and Ms Nirekha De Silva. While the UGC Advisory Committee and Steering Committee will guide the strategic directions on reconciliation and harmony efforts, the Harmony Centers are to be created in each university to implement relevant strategies at institutional level.  Further, University Advisory Committees and University Steering Committees are also to be established at university level to strengthen and support the activities of the “Harmony Centers”. 

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්