ඔබ සිටින්නේ : අප ගැන කොමිෂන් සභා සාමාජිකයන්

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Commission Members

Chairman
Senior Prof. Sampath Amaratunge
Senior Prof. Sampath Amaratunge
University Grants Commission, No. 20, Ward Place, Colombo 07
Phone - Office: +94 11 2696511
Fax: +94 11 4714565
Email : chairman@ugc.ac.lk

Vice Chairman
Senior_Professor_Chandana_P_Udawatte
Senior Prof. Chandana P. Udawatte
University Grants Commission, No. 20, Ward Place, Colombo 07
Phone - Office: +94 11 2669653
Fax: +94 11 2686041
Email : vicechairman@ugc.ac.lk

Commission Member
Rev. Prof. Kollupitiye Mahinda Sangharakkitha Thero
Ven. Prof. Kotapitiye Rahula Thero
Department of Pali & Buddhist Studies, Faculty of Arts, University of Peradeniya, Peradeniya
Phone - Office: +94 77 7957406
Fax: -
Email : korahula@gmail.com

Commission Member
Senior Prof. A K W Jayawardane
Senior Prof. A K W Jayawardane
Phone - Office:
Fax:
Email : anandaj@uom.lk

Commission Member
Prof (Ms.) Vasanthy Arasaratnam
Prof. (Ms.) Vasanthy Arasaratnam
Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Jaffna, Kokuvil
Phone - Office: +94 21 2226514
Fax: +94 21 2222073
Email : arva26arva@yahoo.com

Commission Member
Prof. Premakumara de Silva
Prof. Premakumara de Silva
 Dean / Faculty of Arts, University of Colombo, Colombo 03
Phone - Office: +94 11 2500457
Fax:
Email : prema@soc.cmb.ac.lk   / dean@arts.cmb.ac.lk

Commission Member
Mr. Palitha Kumarasinghe
Mr. Palitha Kumarasinghe PC
 Law Library, Hulftsdrop,Colombo 12
Phone - Office: 
Fax: +94 11 2 888 479
Email : palithku@eureka.lk   / palithku@gmail.com

Treasury Representative
Mr. R H W A Kumarasiri
Mr. R H W A Kumarasiri
Director General, Department of National Planning, The Treasury, Colombo 01
Phone - Office: +94 11 2484566
Fax: +94 11 2431620
Email : anuradhakum@yahoo.com

Secretary to the Commission
Dr. Priyantha Premakumara
Dr. Priyantha Premakumara
University Grants Commission, No. 20, Ward Place, Colombo 07
Phone - Office: +94 11 2694093
Fax: +94 11 2688045
Email: secretary@ugc.ac.lk

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්