ඔබ සිටින්නේ : News and Events First Lady Chairperson of the University Grants Commission of Sri Lanka

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

First Lady Chairperson of the University Grants Commission of Sri Lanka

3

2

It is our great pleasure to welcome Senior Professor (Mrs) Kshanika Hirimburegama as the first lady Chairperson of the University Grants Commission.  


Professor Kshanika Hirimburegama, B.Sc. (Colombo);  M.Phil.  (Peradeniya); Ph.D. (K.U. Leuven); a Senior Professor in Plant Sciences was appointed as the Chairperson of the University Grants Commission with effect from  1st February 2013 by His Excellency, the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.


She was the Vice Chancellor of the University of Colombo from January 2008 to January 2013. She was a Member of the University Grants Commission from March 2006 to December 2008 .


Professor Hirimburegama has rendered a great service to the farming community and taken lead to transfer the technology to the rural agricultural sector apart from the contribution made to the Higher Education sector in the Country. She is the founder of the Institute of Agro Technology and Rural Science, Hambantota.


We wish her all the very best in her new appointment as the Chairperson of the University Grants Commission.

3

3

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්