ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2013 Estb. Circular 08/2013 : Payment of Language Proficiency Allowance

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estb. Circular 08/2013 : Payment of Language Proficiency Allowance

Payment of Language Proficiency Allowance


Download:
Download this file (Est. Circular 08_2013.pdf)Est. Circular 08_2013[ ]361 Kb