ඔබ සිටින්නේ : විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ ආදර්ශ පෝරමය - විශේෂ ප්‍රවේශය 2022/23

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Specimen form for Special Intake 2022/2023