ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2014 Fin. Circular 08/2014 : Introduction of Bank pre-pard Card System for payments in Public Institutions

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Introduction of Bank pre-pard Card System for payments in Public Institutions


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම