ඔබ සිටින්නේ : News and Events Members of the University Councils

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Members of the University Councils

Eastern University, Sri Lanka

Name Qualification & Position
His Excellency Archbishop Joseph Ponniah Archbishop of Batticaloa
Mr. S M Hussain Provincial Agriculture Director, Eastern – To assist Agriculture Faculty in providing on-farm training etc.
Professor G F Rajendram Former Vice-Chancellor, Eastern University, Sri Lanka (1995-1998)
Mr. M K Perinparaja Attorney-at-Law of Supreme Court of Sri Lanka, Notary Public & Commissioner of Oaths.
Dr. K Murugananthan Provincial Health Services Director– Eastern Province
Dr. M S Ibralebbe Director, Teaching Hospital – Batticaloa. Directly involved in providing clinical training to medical students of the Batticloa medical faculty
Mr. Manickam Uthayakumar Commissioner/ Municipal Council, Batticaloa
Mr. Anura Dissanayake Former Secretary, Ministry of Education, Addl Sec, Ministry of Education, Consultant, Transaction Manager, PERC
Mrs. P S M Charles District Secretary/ Government Agent - Batticaloa
Professor Uma Coomaraswamy Former Vice-Chancellor, The Open University of Sri Lanka
Mr. P A Hassan Fellow Institute of Financial Accounts (UK), MBA (UK), MPA (SJP). Presently the Director, TAIBAH Marketing (pvt) Ltd. SL. Also Director, Ampara District Chamber of Commerce & Industry.
Professor S Maunaguru Retired Professor of Fine Arts, Eastern University, Sri Lanka

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම