ඔබ සිටින්නේ : All Notices ආණ්ඩුවේ කටයුතු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටිය

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ආණ්ඩුවේ කටයුතු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටිය


  1. Covering Letter dated 18.02.2016
  2. Procedure to be followed in presenting Government Business to Parliament
  3. Amendment to Procedure to be followed in presenting Government Business to Parliament [Sinhala/Tamil/English]
 

නවතම තොරතුරු


විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම