ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2017 Fin. Circular 02/2017 : Budget Call 2018

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Fin. Circular 02/2017 : Budget Call 2018


Download:
Download this file (Fin. Circular 02_2017.pdf)Fin. Circular 02_2017.pdf[ ]1873 Kb
Download this file (Formats 2018.xls)Formats 2018.xls[ ]421 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම