ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2018 [01/2018 - 21/2018] කාර්මික නිලධාරි (ICT), කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්), කාර්මික නිලධාරි (විදුලි), කාර්මික නිලධාරි (යාන්ත්‍රික) සහ කාර්මික නිලධාරී (රසායන) තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Comm. Circular 21/2018 : කාර්මික නිලධාරි (ICT), කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්), කාර්මික නිලධාරි (විදුලි), කාර්මික නිලධාරි (යාන්ත්‍රික) සහ කාර්මික නිලධාරී (රසායන) තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි