ඔබ සිටින්නේ : News and Events Student Registration for Universities(Academic Year 2019/20)/Filling of Vacancies-Step 1

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Student Registration for Universities(Academic Year 2019/20)/Filling of Vacancies-Step 1

The online registrations to following courses of study are now available;

01 MEDICINE Deadline: 03.02.2021
02 ENGINEERING Deadline: 03.02.2021
03 DENTAL SURGERY Deadline: 03.02.2021
04 VETERINARY SCIENCE Deadline: 03.02.2021
05 AGRICULTURE Deadline: 03.02.2021
06 FOOD SCIENCE & NUTRITION Deadline: 03.02.2021
07 BIOLOGICAL SCIENCE Deadline: 03.02.2021
08 APPLIED SCIENCE (BIOLOGICAL SCIENCE Deadline: 03.02.2021
09 ENGINEERING (EM) Deadline: 03.02.2021
10 ENGINEERING (TM) Deadline: 03.02.2021
11 QUANTITY SURVEYING Deadline: 03.02.2021
12 COMPUTER SCIENCE Deadline: 03.02.2021
13 PHYSICAL SCIENCE Deadline: 03.02.2021
14 SURVEYING SCIENCE Deadline: 03.02.2021
15 APPLIED SCIENCES (PHYSICAL SCIENCE) Deadline: 03.02.2021
16 MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
17 ESTATE MANAGEMENT & VALUATION Deadline: 03.02.2021
18 COMMERCE Deadline: 03.02.2021
19 ARTS Deadline: 03.02.2021
20 ARTS (SP) / MASS MEDIA Deadline: 03.02.2021
21 ARTS (SAB) Deadline: 03.02.2021
22 MANAGEMENT STUDIES (TV) Deadline: 03.02.2021
23 ARCHITECTURE Deadline: 03.02.2021
24 DESIGN Deadline: 03.02.2021
25 LAW Deadline: 03.02.2021
26 INFORMATION TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
27 MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
28 MANAGEMENT (PUBLIC) SPECIAL Deadline: 03.02.2021
29 COMMUNICATION STUDIES Deadline: 03.02.2021
30 TOWN & COUNTRY PLANNING Deadline: 03.02.2021
31 PEACE & CONFLICT RESOLUTION Deadline: 03.02.2021
32 AYURVEDIC MEDICINE & SURGERY Deadline: 03.02.2021
33 UNANI MEDICINE & SURGERY Deadline: 03.02.2021
34 FASHION DESIGN & PRODUCT DEVELOPMENT Deadline: 03.02.2021
35 FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
36 SIDDHA MEDICINE Deadline: 03.02.2021
37 NURSING Deadline: 03.02.2021
38 INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
39 AGRICULTURAL TECHNOLOGY & MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
40 ARTS (SP) / PERFORMING ARTS Deadline: 03.02.2021
41 TRANSLATION STUDIES Deadline: 03.02.2021
42 MUSIC Deadline: 03.02.2021
43 DANCE Deadline: 03.02.2021
44 DRAMA & THEATRE Deadline: 03.02.2021
45 HEALTH PROMOTION Deadline: 03.02.2021
46 PHARMACY Deadline: 03.02.2021
47 MEDICAL LABORATORY SCIENCES Deadline: 03.02.2021
48 RADIOGRAPHY Deadline: 03.02.2021
49 PHYSIOTHERAPY Deadline: 03.02.2021
50 ENVIRONMENTAL CONSERVATION & MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
51 FACILITIES MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
52 TRANSPORT & LOGISTICS MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
53 MOLECULAR BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY Deadline: 03.02.2021
54 INDUSTRIAL STATISTICS & MATHEMATICAL FINANCE Deadline: 03.02.2021
55 STATISTICS & OPERATIONS RESEARCH Deadline: 03.02.2021
56 COMPUTATION & MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
57 FISHERIES & MARINE SCIENCES Deadline: 03.02.2021
58 ISLAMIC STUDIES Deadline: 03.02.2021
59 SCIENCE & TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
60 COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
61 ENTREPRENEURSHIP & MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
62 ANIMAL SCIENCE Deadline: 03.02.2021
63 VISUAL & TECHNOLOGICAL ARTS Deadline: 03.02.2021
64 EXPORT AGRICULTURE Deadline: 03.02.2021
65 TEA TECHNOLOGY & VALUE ADDITION Deadline: 03.02.2021
66 INDUSTRIAL INFORMATION TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
67 MINERAL RESOURCES & TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
68 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS (SPECIAL) Deadline: 03.02.2021
69 MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY (SEUSL) Deadline: 03.02.2021
70 COMPUTING & INFORMATION SYSTEMS Deadline: 03.02.2021
71 PHYSICAL EDUCATION Deadline: 03.02.2021
72 SPORTS SCIENCE & MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
73 SPEECH & HEARING SCIENCES Deadline: 03.02.2021
74 ARABIC LANGUAGE Deadline: 03.02.2021
75 VISUAL ARTS Deadline: 03.02.2021
76 ANIMAL SCIENCE & FISHERIES Deadline: 03.02.2021
77 FOOD PRODUCTION & TECHNOLOGY MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
78 AQUATIC RESOURCES TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
79 PALM AND LATEX TECHNOLOGY & VALUE ADDITION Deadline: 03.02.2021
80 HOSPITALITY, TOURISM & EVENTS MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
81 INFORMATION TECHNOLOGY & MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
82 TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
83 AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT & TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
84 AGRIBUSINESS MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
85 GREEN TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
86 INFORMATION SYSTEMS Deadline: 03.02.2021
87 LANDSCAPE ARCHITECTURE Deadline: 03.02.2021
88 SOFTWARE ENGINEERING Deadline: 03.02.2021
89 FILM & TELEVISION STUDIES Deadline: 03.02.2021
90 PROJECT MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
91 ENGINEERING TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
99 BIOSYSTEMS TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
93 INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY Deadline: 03.02.2021
94 TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE Deadline: 03.02.2021
95 MARINE AND FRESHWATER SCIENCES Deadline: 03.02.2021
96 FOOD BUSINESS MANAGEMENT Deadline: 03.02.2021
97 PHYSICAL SCIENCE –ICT Deadline: 03.02.2021
98 BUSINESS SCIENCE Deadline: 03.02.2021
99 FINANCIAL ENGINEERING Deadline: 03.02.2021
100 GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE Deadline: 03.02.2021
101 SOCIAL WORK Deadline: 03.02.2021
102 FINANCIAL MATHEMATICS AND INDUSTRIAL STATISTICS Deadline: 03.02.2021
103 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT Deadline: 03.02.2021
 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්