ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති වෙනත් චක්‍රලේඛ ලිපි Internal Audit Circular Letters Internal Audit Circular 03/2019 : Appointment of Internal Auditors to Institutes

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Internal Audit Circular 03/2019 : Appointment of Internal Auditors to Institutes.