ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2020 2020 මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවලදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති වැඩසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

2020 මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවලදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති වැඩසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම


 

Download:
Download this file (Letter.pdf)Letter.pdf[ ]1171 Kb