ඔබ සිටින්නේ : අයවැය සහ මූල්‍ය ප්‍රගති වාර්තා කාර්ය සාධන විගණනය

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Collection of information for performance Audit-Building


Download:
Download this file (Letter.pdf)Letter.pdf[ ]294 Kb
Download this file (Annex.pdf)Annex.pdf[ ]1910 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම