ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2020 විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ U-EX 1(II) සහ U-EX 2(II) වැටුප් ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් සඳහා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් අවශ්‍යතා - ඉංග්‍රීසි භාෂා පත්‍රය

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ U-EX 1(II) සහ U-EX 2(II) වැටුප් ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් සඳහා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් අවශ්‍යතා - ඉංග්‍රීසි භාෂා පත්‍රය


 

Download:
Download this file (Letter.pdf)Letter.pdf[ ]63 Kb
Download this file (Application Form.doc)Application Form.doc[ ]28 Kb