ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2021 [01/2021 and above] Commission Circular No. 12/2020 (i): Employment of University Teachers in State Institutions

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Commission Circular No. 12/2020 (i): Employment of University Teachers in State Institutions