ඔබ සිටින්නේ : Research and Scholarships Study of U.S. Institutes for Scholars and Secondary Educators

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

STUDY OF U.S. INSTITUTES FOR SCHOLARS AND SECONDARY EDUCATORS


Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Scholars is a post-graduate level academic program for mid-career foreign scholars, faculty, and practitioners whose purpose is to strengthen curricula and to improve the teaching about the United States in academic institutions abroad. This is a six week long program. During the Institutes, scholars engage in rigorous academic coursework and panel discussions, interact, and establish networks with American scholars, meet with experts in respective disciplines, visit civic institutions, and in some cases, participate in research symposia and conferences.

Study of the U.S. Institutes for Scholars comprise the following themes:

  • American Culture and Values
  • Education and Workforce Development
  • Journalism and Media
  • Religious Freedom and Pluralism in the United States
  • U.S. Economics and Business
  • U.S. Foreign Policy

Study of the U.S. Institutes for Secondary Educators (SUSI) is an intensive post-graduate level academic program whose purpose is to provide foreign secondary school educators and administrators the opportunity to deepen their understanding of U.S. society, culture, values, and institutions. This program will take place at various academic institutions throughout the United States over the course of five weeks beginning in June 2022.

 

Secondary Education

For more details visit https://lk.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/

Download:
Download this file (SUSI one pager (FINAL).pdf)Program Details SUSI[ ]658 Kb
 

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා අංශය
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව
අංක 20, වෝඩ් පෙදෙස,
කොළඹ 07.
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථනය : ++94 11 2692234
ෆැක්ස් : ++94 11 2692234
ඊ-මේල්: icd@ugc.ac.lk


සම්බන්ධීකාරක

ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය චන්දන පී උඩවත්ත
දුරකථනය : +94 11 3092449
ෆැක්ස් : +94 11 22686041
ජංගම : 

ඊ-මේල්:විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම