ඔබ සිටින්නේ : අප ගැන වෙනත් මණ්ඩල/කමිටු 2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ තායි උසස් අධ්‍යාපන ආයතන විසින් ජාත්‍යන්තර සිසුන් සඳහා පිරිනමනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ තායි උසස් අධ්‍යාපන ආයතන විසින් ජාත්‍යන්තර සිසුන් සඳහා පිරිනමනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව


This has reference to a letter dated 25th January 2022 sent by Royal Thai Embassy, Colombo and copied to Foreign Ministry, Sri Lanka on the above matter.

Please, visit the below link for more information on relevant Universities & Institutions;

                            http://bit.ly/3J6UYg3

Please contact the listed Institutions directly for more details and application guidelines.

 

 

Vice-Chairman

University Grants Commission

 

 

 

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම