ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති වෙනත් චක්‍රලේඛ ලිපි Internal Audit Circular Letters Internal Audit Circular 02/2022: Recover Bond Value under the Provisions of the Financial Regulations

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Internal Audit Circular 02/2022: Recover Bond Value under the Provisions of the Financial Regulations


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම