ඔබ සිටින්නේ : අයවැය සහ මූල්‍ය වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන 2023

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Fin. Circular 10/2022 :Annual Allocation 2023

HEAD No.214 - University Grants Commission(UGC)


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම