ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 Estab. Circular No. 01/2023 : Adoption of Public Administration Circular 31/2022 - Special Advance for public Officers - Year 2023

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 01/2023 : Adoption of Public Administration Circular 31/2022 - Special Advance for public Officers - Year 2023


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම