ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 Estab. Circular No. 01/2023(i): Adoption of Public administration circular No. 31/2022(i) Special Advance for Public Officers - 2023

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 01/2023(i): Adoption of Public administration circular No. 31/2022(i) Special Advance for Public Officers - 2023


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම