ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 සහකාර ලේඛකාධිකාරී (පුස්තකාල සේවා) සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී (පුස්තකාල සේවා) සහ සහකාර ලේකම්/ සහකාර ලේඛකාධිකාරී (නීති සහ ප්‍රලේඛන), ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්/ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී (නීති සහ ලේඛන) ලෙස උසස් කිරීම.

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

සහකාර ලේඛකාධිකාරී (පුස්තකාල සේවා) සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී (පුස්තකාල සේවා) සහ සහකාර ලේකම්/ සහකාර ලේඛකාධිකාරී (නීති සහ ප්‍රලේඛන), ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්/ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී (නීති සහ ලේඛන) ලෙස උසස් කිරීම.


Download:
Download this file (Letter to All HEI - L & D and Library Final (3).pdf)Letter[ ]74 Kb