ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 ක්‍රියාකාරී වෘත්තීය සමිතිවල තොරතුරු ඇතුළත් දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ක්‍රියාකාරී වෘත්තීය සමිතිවල තොරතුරු ඇතුළත් දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීම


Download:
Download this file (Union Letter.pdf)Letter - Sinhala[ ]57 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම