ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ඨ දක්ෂතාවන් දක්වා ඇති අයදුම්කරුවන් විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගැනීමේ විශේෂ ප්‍රවේශය - 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය


Download:
Download this file (Sports -Advertisement- English 2021_22.pdf)Advertisement- English[ ]203 Kb
Download this file (Sports -Advertisement- Sinhala2021_22.pdf)Advertisement- Sinhala[ ]453 Kb
Download this file (Sports -Advertisement- Tamil 2021_22.pdf)Advertisement- Tamil[ ]169 Kb