ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 කොවිඩ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් නියමිත පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් සේවයෙන් පහ කරන ලද කථිකාචාර්යවරුන් (පරිවාස) සඳහා සහන

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොවිඩ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් නියමිත පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් සේවයෙන් පහ කරන ලද කථිකාචාර්යවරුන් (පරිවාස) සඳහා සහන


Download:
Download this file (Letter dated 29.05.2023.pdf)Letter - English[ ]60 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම