ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 රාජ්‍ය සේවයේ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සමාලෝචනය කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

රාජ්‍ය සේවයේ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සමාලෝචනය කිරීම


Download:
Download this file (Letter to ALL HEIS- Review of Recruitment Process in Public Service -26.05.2023 )Letter - English[ ]511 Kb
Download this file (Attachment for WEB.pdf)Attachment[ ]7256 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම