ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ අංක 01/2018 සහ 01/2018(i) යටතේ සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රලේඛ අංක 01/2018 සහ 01/2018(i) යටතේ සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම