ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 දැනටමත් අනුමත අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල පත්වීම් කරගෙන යාමට අවසර දීම සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල තනතුරු සඳහා පල කළ දැන්වීම්වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

දැනටමත් අනුමත අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල පත්වීම් කරගෙන යාමට අවසර දීම සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල තනතුරු සඳහා පල කළ දැන්වීම්වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම


Download:
Download this file (scan0035.pdf)Letter - English[ ]586 Kb