ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයන් හි අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිරවීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයන් හි අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිරවීම


Download:
Download this file (scan0048.pdf)Letter - English[ ]1576 Kb