ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මුදල් චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 08/2023: රජය සතු ව්‍යවසායන් (SOEs) සඳහා ආයතනික පාලනය සහ මෙහෙයුම් අත්පොත පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Finance Circular Letter No. 08/2023: Guidelines on Corporate Governance and Operational Manual for State Owned Enterprises (SOEs)