ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ආදර්ශමත් කාන්තා උපාධිධාරීන් ඇතුළත් වීඩියෝ


 Video Links : 

                      https://www.sthrd.gov.lk/gap/videos-interviews-with-students

                      https://www.sthrd.gov.lk/gap/interviews-with-students