ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන සංග්‍රහය

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන/ආයතනවල ආයතන සංග්‍රහය


 

 
Chapter NoTitle
Page No
Cover Page & Table of Contents
I An Overview of the University System And Administrative Structure
1-26
II Common Seal, Coat of Arms, Ceremonial and Academic Dress or Insignia or Both
27-31
III Recruitment Procedures and Appointments
32-124
IV Transfers
125-135
V Release, Reversion and Termination of Appointments
136-166
VI Salaries
167-213
VII Allowances and Fees
214-238
VIII Overtime and Holiday Pay
239-254
IX General Rules of Administration
255-281
X Leave to University Staff
282-370
XI Facilities for Study to Teachers and Other Employees of the University System
371-382
XII Special Concessions and Conditions regarding Persons Suffering from Certain Types of Illnesses
383-387
XIII Railway Warrants and Concessionary Season Tickets
388-406
XIV Uniforms and Protective Clothing
407-411
XV Concessions to Members of Trade Unions
412-417
XVI Political Rights and Exercise of the Right of Association
418-429
XVII Rights of the Commission/Higher Educational Institutions/Institutes over its Employees
430-437
XVIII General Conduct and Discipline 438-446
XIX Disciplinary Procedure 447-514
XX Property for the use of the Commission and Higher Educational Institutions/Institutes
515-522
XXI Custody of Property
523-529
XXII Losses of Property
530-536
XXIII Verification of Stores and Fixed Assets
537-554
XXIV Motor Vehicles
555-575
XXV Legal Advice and Legal Action
576-580
Appendices
581-740

 

 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම