ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 රාජ්‍ය සේවයේ පුරප්පාඩු වී ඇති තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

රාජ්‍ය සේවයේ පුරප්පාඩු වී ඇති තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම


 

Download:
Download this file (scan0078.pdf)Letter - English[ ]272 Kb