ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මුදල් චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 09/2023:විශ්වවිද්‍යාල අර්ථසාධක අරමුදල් (UPF) ණය ගණනය කිරීම සඳහා අධ්‍යයන දීමනාව, මාසික හිලව් දීමනාව සහ ජීවන වියදම් දීමනාව ගණනය කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 09/2023:විශ්වවිද්‍යාල අර්ථසාධක අරමුදල් (UPF) ණය ගණනය කිරීම සඳහා අධ්‍යයන දීමනාව, මාසික හිලව් දීමනාව සහ ජීවන වියදම් දීමනාව ගණනය කිරීම