ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 ආයතන චක්‍රලේඛ අංක 10/2023: විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට හිටපු හමුදා සේවකයෙකු පත්කිරීමේදී අදාළ වැටුප තීරණය කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ආයතන චක්‍රලේඛ අංක 10/2023: විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට හිටපු හමුදා සේවකයෙකු පත්කිරීමේදී අදාළ වැටුප තීරණය කිරීම