ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 10/2023: රජය සතු ව්‍යවසායන් (SOEs) සඳහා සංගමික පාලනය සහ මෙහෙයුම් අත්පොත පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ - පරිපූරක II සහ III

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 10/2023: රජය සතු ව්‍යවසායන් (SOEs) සඳහා සංගමික පාලනය සහ මෙහෙයුම් අත්පොත පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ - පරිපූරක II සහ III


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම