ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 11/2023: වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන- 2024

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Finance Circular Letter No. 11/2023: Annual Allocation- 2024
HEAD No.214 - University Grants Commission(UGC)


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම