ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2024 [01/2024 and above] කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 01/2024: ආයතනයක අධ්‍යක්ෂ තනතුරට පත් කිරීම.

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Commission Circular No. 01/2024: Appointment to the Post of Director of an Institute


 

Download:
Download this file (Com. Cir. No. 1-2024 - Appointment to the post of Director of an Institute.pdf)Commission Circular No. 01/2024[ ]308 Kb