ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2024 [01/2024 and above] කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 04/2024 : අයවැය යෝජනා අනුව ජීවන වියදම් දීමනාව සංශෝධනය කිරීම - 2024

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 04/2024 : අයවැය යෝජනා අනුව ජීවන වියදම් දීමනාව සංශෝධනය කිරීම - 2024


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම