ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2024 මූල්‍ය චක්‍රලේඛ 01/ 2024: විශ්වවිද්‍යාල කාර්ය මණ්ඩලය විසින් උල්ලංඝනය කරන ලද බැඳුම්කර සහ ගිවිසුම් සඳහා පොලී ගණනය කිරීම සඳහා පොදු පොලී අනුපාත සකස් කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

මූල්‍ය චක්‍රලේඛ 01/ 2024: විශ්වවිද්‍යාල කාර්ය මණ්ඩලය විසින් උල්ලංඝනය කරන ලද බැඳුම්කර සහ ගිවිසුම් සඳහා පොලී ගණනය කිරීම සඳහා පොදු පොලී අනුපාත සකස් කිරීම


 

Download:
Download this file (Finance Circular  01- 2024.pdf)Finance Circular 01- 2024.pdf[ ]98 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම