ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2024 [01/2024 and above] කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 06/2024 : කොවිඩ් -19 වසංගතය සමඟ ඇති වූ ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් බැඳුම්කර සහ ගිවිසුම්වල සඳහන් අධ්‍යයන පාඨමාලා කාලසීමාව දීර්ඝ කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 06/2024 : කොවිඩ් -19 වසංගතය සමඟ ඇති වූ ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් බැඳුම්කර සහ ගිවිසුම්වල සඳහන් අධ්‍යයන පාඨමාලා කාලසීමාව දීර්ඝ කිරීම


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම