ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2024 2023 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භාවිත කිරීමට හිමිකම් ඇති රජයේ නිලධරයන් සඳහා සහන ලබා දීම සහ වැටුප් ගෙවීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

2023 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් භාවිත කිරීමට හිමිකම් ඇති රජයේ නිලධරයන් සඳහා සහන ලබා දීම සහ වැටුප් ගෙවීම