ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2024 කොවිඩ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් නියමිත පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් සේවය අවසන් කරන ලද කථිකාචාර්යවරුන් (ආධුනික) සඳහා සහන

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොවිඩ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් නියමිත පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් සේවය අවසන් කරන ලද කථිකාචාර්යවරුන් (ආධුනික) සඳහා සහන