ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2024 [01/2024 and above] කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 08-2024: සහකාර මහාචාර්ය, මහාචාර්ය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය යන පදවි නාම භාවිතා කිරීම ක්‍රියාත්මක වන කාල සීමාව

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 08-2024: සහකාර මහාචාර්ය, මහාචාර්ය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය යන පදවි නාම භාවිතා කිරීම ක්‍රියාත්මක වන කාල සීමාව