ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මුදල් චක්‍රලේඛ ලිපි 2024 මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 04/2024 - විශ්වවිද්‍යාල අර්ථසාධක අරමුදල (UPF) සහ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 04/2024 අනුව ජීවන වියදම් දීමනාව සහ කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 03/2024 අනුව අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ අධ්‍යයන දීමනාව අදාළ කර ගැනීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 04/2024 - විශ්වවිද්‍යාල අර්ථසාධක අරමුදල (UPF) සහ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 04/2024 අනුව ජීවන වියදම් දීමනාව සහ කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 03/2024 අනුව අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ අධ්‍යයන දීමනාව අදාළ කර ගැනීම