ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2024 [01/2024 and above] කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 11/2024: රාජ්‍යතාන්ත්‍රික (DPL) ප්‍රජාව සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රොටෝකෝලය සහ ක්‍රියා පරිපාටි

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 11/2024: රාජ්‍යතාන්ත්‍රික (DPL) ප්‍රජාව සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රොටෝකෝලය සහ ක්‍රියා පරිපාටි